Tagesarchive: 23. August 2020

Thầy là đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 “Thầy là đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Câu tuyên xưng này của Phêrô hẳn phải có một tầm quang trọng lớn lắm, căn cứ vào phản ứng của chính đức Giêsu khi tuyên bố cách trang trọng: “Này … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thầy là đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.