Phân định trong đời sống thường ngày

      1. Phân định trong đời sống thường ngày 01
      2. Phân định trong đời sống thường ngày 02

Audio này do Anh Hữu Lễ ghi âm lại, có tổng thời lượng là 90 phút, chứa nguyên văn bài nói chuyện về “Phân Định Trong Đời Sống Thường Ngày” của Cha SiêuSJ tại phòng họp của Thư Viện Đắc LỘ.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.