Lm. Nguyễn Tầm Thường SJ

Trích CD Bí tích Hoà Giải của Lm. Nguyễn Tầm Thường
Đoạn 01 [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f3626b39b291b7668600.mp3|autostart=yes]
Đoạn 02 [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f3623290693ca22c7046.mp3]
Đoạn 02 [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f3622cf7d150b46dc278.mp3]

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.