Lm. Nguyễn Tầm Thường SJ

Trích CD Bí tích Hoà Giải của Lm. Nguyễn Tầm Thường
Đoạn 01

Đoạn 02

Đoạn 02

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.