Lm. Cao Gia An SJ (Khóa Linh Thao Herxheim 06.2016)

Tài liệu các bài gợi ý và suy niệm trong khóa.

(Các bài viết trong dạng pdf sẽ giúp các bạn dể dàng vào giờ cầu nguyện sau khi nghe các bài gợi ý của Linh mục. Các bài Suy Niệm thường nên nghe sau giờ cầu nguyện.)

01. Giới thiệu, hướng dẫn vào Linh thao và kiểm điểm giờ cầu nguyện:
GioiThieu,DanVaoLinhThao.pdf
[audio:http://huanduclt.bplaced.net/wp-content/uploads/HuanDuc/LmCaoGiaAnSJ/LT0616_LmCaoGiaAnSJ_01.HuongDan010203.mp3]
LoiNguyenTrichTuTapSach(Lay Chua, Con Day!).pdf

  •       1. Bài suy niệm: Lời nguyện 5 - Lạy Chúa, Con đây!

 

 
02. Hãy đến mà xem:
HayDenMaXem_Ga1, 35-39.pdf
[audio:http://huanduclt.bplaced.net/wp-content/uploads/HuanDuc/LmCaoGiaAnSJ/LT0616_LmCaoGiaAnSJ_02.HayDenMaXem_Ga1_35-39.mp3]

  •       2. Bài suy niệm: Người dọn đường

 

 
03. Tôi cần đến lòng Chúa thương xót:
ToiCanDenLongThuongXot_Mc1, 40-42.pdf
[audio:http://huanduclt.bplaced.net/wp-content/uploads/HuanDuc/LmCaoGiaAnSJ/LT0616_LmCaoGiaAnSJ_03.ToiCanDenLongThuongXot_Mc1_40-42.mp3]

  •       3. Bài suy niệm: Cầu nguyện và Hòa giải với tha nhân

 

 
04. Chúa thương xót tôi:
ChuaThuongXotToi_Lc15,11-32.pdf
[audio:http://huanduclt.bplaced.net/wp-content/uploads/HuanDuc/LmCaoGiaAnSJ/LT0616_LmCaoGiaAnSJ_04.ChuaThuongXotToi_Lc15_11-32.mp3]

  •       4. Bài suy niệm: Trở về cùng Cha

 

 
05. Chúa thương xót tôi, còn tôi?:
ChuaThuongXotToi, ConToi…_Ga8,1-11.pdf
[audio:http://huanduclt.bplaced.net/wp-content/uploads/HuanDuc/LmCaoGiaAnSJ/LT0616_LmCaoGiaAnSJ_05.ChuaThuongXotToi_ConToi_Ga8_1-11.mp3]

  •       5. Bài suy niệm: Nguyện xin ơn biến đổi

 

 
06. Sức mạnh chữa lành của Lòng Thương Xót và Tình liên đới:
ThuongXotVaLienDoi_Mc2,1-12.pdf
[audio:http://huanduclt.bplaced.net/wp-content/uploads/HuanDuc/LmCaoGiaAnSJ/LT0616_LmCaoGiaAnSJ_06.ThuongXotVaLienDoi_Mc2_1-12.mp3]

  •       6. Bài suy niệm: Cúi mình xuống để rửa chân

 

 
07. Những tấm bánh của Lòng Thương Xót:
NhungTamBanhCuaLongThuongXot_Mt14,13-21.pdf
[audio:http://huanduclt.bplaced.net/wp-content/uploads/HuanDuc/LmCaoGiaAnSJ/LT0616_LmCaoGiaAnSJ_07.NhungTamBanhCuaLongThuongXot_Mt14_13-21.mp3]

  •       7. Bài suy niệm: Như hạt giống âm thầm

 

 
08. Tình thương cứu độ:
ThuongXotVaCuuDo_Mt14,22-33.pdf
[audio:http://huanduclt.bplaced.net/wp-content/uploads/HuanDuc/LmCaoGiaAnSJ/LT0616_LmCaoGiaAnSJ_08.ThuongXotVaCuuDo_Mt14_22-33.mp3]

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.