Lm. Elizalde Thành SJ

Mời anh chị em nghe (lại) những bài huấn đức của Cha Elizalde Phạm công Thành SJ
(do admin sưu tầm trên mạng)

Cầu nguyện
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362cf36746fcb8a1642.CauNguyen_ElizaldeThanhSJ.mp3|autostart=yes]
Môn đệ
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362020af9d30290a6d9.MonDe_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Ơn gọi
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362b7c5b69024b72a78.OnGoi_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Trái tim
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f36230f88f5520161e50.TraiTim_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Mang kết quả Linh thao vào đời
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f36284ceaee77d3f1ebf.MangKetQuaLinhThaoVaoDoi_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Yêu [phần 1]
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f36252608eb53abfb523.YeuPhan1_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Yêu [phần 2]
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362ef06b0708000ab1c.YeuPhan2_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Lương tâm
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362fb16b08f9eceea39.LuongTam_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Nhận định Thánh Ý Chúa
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f36263c4f266655990f5.NhanDinhThanhYChua_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Chúa Giêsu qua các Phúc Âm
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362da3947f2c769d256.ChuaGiesuQuaCacPhucAm_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Thiên Chúa quan phòng [phần 1]
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f3621ff398079a525f32.ThienChuaQuanPhong1_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Thiên Chúa quan phòng [phần 2]
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362bdf27d0c253f21dd.ThienChuaQuanPhong2_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Đức Ki-Tô lý tưởng cuộc đời
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362806846b683f3e398.DucKitoLyTuongCuoc_Doi_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Đứa con hoang đàng
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362e8e84de403e0dbcc.DuaConHoangDang_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Tha thứ
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362dc577801423a2d20.ThaThu_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Phân biệt thần loại
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362efaf0cb2086a0bad.PhanBietThanLoai_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Đường tiến Đức [phần 1]
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f36246b580220289d7be.DuongTienDucPhan1_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Đường tiến Đức [phần 2]
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f36282031cfcc19b8988.DuongTienDucPhan2_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Chúa Thánh hóa ta trong chân lý 1 [phần 1]
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362e9138b00a1fc9b1d.ChuaThanhHoaTaTrongChanLyBai1-Phan1_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Chúa Thánh hóa ta trong chân lý 1 [phần 2]
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362c0c3552e7f268221.ChuaThanhHoaTaTrongChanLyBai1-Phan2_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Chúa Thánh hóa ta trong chân lý 2
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362fd67a797ffea92c3.ChuaThanhHoaTaTrongChanLyBai2_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Sống như con Thiên Chúa
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f3627c9cc78f42ec8925.SongNhuConThienChua_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Hội Thánh
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f3624ff421090735b7f5.HoiThanh_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Thánh lễ
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362b3b43e6f814ab9fa.ThanhLe_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Tình yêu
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362e352e1a1b60052eb.TinhYeuDuoiHaiCoHieu_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Hãy yêu như Thầy yêu các con
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f36243a2a9b145d6432a.HayYeuNhuThayYeuCacCon_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Lắng nghe tiếng Chúa
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362f9ad9ef837fb4ca6.LangNgheTiengChua_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Cảm thông
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362531e2cc4e8e4e0c5.CamThong_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Tiếng kêu mời và lời đáp lại
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362ab84cb2051770a2c.TiengKeuMoiVaLoiDapLai_ElizaldeThanhSJ.mp3]
Nhóm tôi
[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f3628dc27860a1f4a392.NhomToi_ElizaldeThanhSJ.mp3]

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.