Họp Nhóm 2013

NGÀY HỘI LỚN CỦA NHÓM LINH THAO INHÃ ĐỨC QUỐC (Tường thuật và hình ảnh).

Cuộc đời của thánh tổ Inhaxiô với 4 giai đoạn (LM Dominic Hùng)[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f3624dd9423411b190d2.mp3]

Phút Hồi Tâm tối thứ sáu [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f362ac4343066b22be51.mp3]

NGUYÊN LÝ-NỀN TẢNG của linh đạo Inhaxiô (LM Dominic Hùng)[audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/f14d298ff0d2f36273cdfe95cc92d340.mp3]

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.