Lm. Elizalde Thành SJ (Khóa Linh Thao Herxheim 05.2015)

• Hướng dẩn nhập khóa [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3f475ac34efd7154147b0155041fe8471.mp3]
• Bài giảng Thánh Lễ tối thứ năm [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3906b944e9818de0047b0155041fe8471.mp3]
• Kinh Sáng thứ sáu [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3220bfdbacca747f747b0155041fe8471.mp3]
• Phương pháp cầu nguyện [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3c731ae84d9d32c4a47b0155041fe8471.mp3]
• Gợi ý cầu nguyện „Tiệc cưới Cana Ga.2,1-11“ [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e37eb239ffa76ac42c47b0155041fe8471.mp3]
• Hướng dẩn cầu nguyện „Tiệc cưới Cana Ga.2,1-11“ [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e391ddf9853c08c98747b0155041fe8471.mp3]
• Bài giảng Sám hối [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3dde9aa888526ce2f47b0155041fe8471.mp3]
• Bài giảng Thánh Lễ tối thứ sáu [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3ed9eae446155beb147b0155041fe8471.mp3]
• Phút Hồi Tâm [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e31121a854181f3caa47b0155041fe8471.mp3]
• Kinh Sáng thứ bảy [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e31aecba47f9a8fcfe47b0155041fe8471.mp3]
• Gợi ý cầu nguyện „Lc.5,1-11“ [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3cb19ad766332381547b0155041fe8471.mp3]
• Hướng dẩn cầu nguyện „Lc.5,1-11“ [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3ecd465146d4e0c9d47b0155041fe8471.mp3]
• Gợi ý cầu nguyện „Ga.10“ [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3454cc1afdaf8a6ea47b0155041fe8471.mp3]
• Bài giảng Thánh Lễ tối thứ bảy [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e33cf97a29680efcd547b0155041fe8471.mp3]
• Phút Hồi Tâm [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e37e0a14699d1a4eef47b0155041fe8471.mp3]
• Gợi ý cầu nguyện „Ga.17,13-19“ [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3c36f816a1b2885ec47b0155041fe8471.mp3]
• Kết quả cấm phòng [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3fd0fd1f25afe58c047b0155041fe8471.mp3]
• Gợi ý cầu nguyện „Ga.20,19-23“ [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e318689412dbfd691a47b0155041fe8471.mp3]
• Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e3edc1fff323ff24d647b0155041fe8471.mp3]
• Kết thúc cấm phòng [audio:https://storage.driveonweb.de/dowdoc/657247e105bea5e36e41eca992b2509147b0155041fe8471.mp3]

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.