Lm. Elizalde Thành SJ (Khóa Linh Thao Herxheim 05.2015)

      1. Hướng dẩn nhập khóa

      2. Bài giảng Thánh Lễ tối thứ năm

      3. Kinh Sáng thứ sáu

      4. Phương pháp cầu nguyện

      5. Gợi ý cầu nguyện „Tiệc cưới Cana Ga.2,1-11“

      6. Hướng dẩn cầu nguyện „Tiệc cưới Cana Ga.2,1-11“

      7. Bài giảng Sám hối

      8. Bài giảng Thánh Lễ tối thứ sáu

      9. Phút Hồi Tâm

      10. Kinh Sáng thứ bảy

      11. Gợi ý cầu nguyện „Lc.5,1-11“

      12. Hướng dẩn cầu nguyện „Lc.5,1-11“

      13. Gợi ý cầu nguyện „Ga.10“

      14. Bài giảng Thánh Lễ tối thứ bảy

      15. Phút Hồi Tâm

      16. Gợi ý cầu nguyện „Ga.17,13-19“

      17. Kết quả cấm phòng

      18. Gợi ý cầu nguyện „Ga.20,19-23“

      19. Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật

      20. Kết thúc cấm phòng

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.