Tagesarchive: 12. August 2020

SỬA LỖI NGƯỜI ANH EM

Trong Giáo hội ngay từ thuở ban đầu, đã có những người sai lỗi. Nếu đó chỉ là những sai lỗi nhỏ giữa các cá nhân trong cộng đoàn thì cần tha thứ cho nhau (Lc 17, 3-4). Nhưng nếu … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on SỬA LỖI NGƯỜI ANH EM