Tagesarchive: 25. August 2018

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em (Mt 23,11)

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Theo các văn thư của Đức Giáo hoàng Innocente để lại, thì thời của ngài, tức thế kỷ XII, là một trong những thời kỳ suy thoái nhất của giáo huấn về đức tin và luân lý: tệ đoan lan … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em (Mt 23,11)