Tagesarchive: 10. Juli 2019

Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc… (Mt 10,6)

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su muốn các Tông Đồ trước khi đi rao giảng Nước Trời, thì hãy đến đi tìm những người đã tin theo Đức Chúa Trời, nay đang đi trong lầm lạc. “Anh em đừng đi tới … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc… (Mt 10,6)