Tagesarchive: 24. Oktober 2018

Hãy sẵn sàng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chúng ta phải sẵn sàng, như Lời của Đức Giê-su nói trong bài Tin Mừng, vì chúng ta không biết ngày nào Chúa của chúng ta sẽ đến. Ngày Chúa của chúng ta sẽ đến là ngày Quang Lâm, nghĩa … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hãy sẵn sàng