Tagesarchive: 20. April 2018

“Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào…”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đoạn Tin Mừng theo thánh Gio-an khá dài về bánh hằng sống, mà Giáo Hội cho chúng ta nghe lại từ ngày thứ ba trong Thánh Lễ, mở đầu và kết thúc với ơn huệ man-na: Tổ tiên chúng tôi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào…”