Tagesarchive: 15. März 2019

Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta về của lễ đẹp lòng Chúa, “24 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã.