Tagesarchive: 8. März 2018

Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình…

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?”; và: “Nếu tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ?”! Khi hỏi như thế, … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình…