Tagesarchive: 26. Juni 2019

Xem quả biết cây

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Nhà tu đức học nổi tiếng người Ấn Ðộ là cha Anthony de Mello có kể câu truyện ngụ ngôn: Một vị giáo sĩ nọ đến gặp một tiên tri và xin ngài cầu nguyện cho một đôi vợ chồng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Xem quả biết cây