Tagesarchive: 3. November 2017

Lề luật và sự sống (Lc 14, 1-6)

Diese Galerie enthält 1 Foto.

« Họ có dò xét Người » Trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay có nhiều tương phản giữa thái độ của Đức Giê-su và thái độ của những người Pha-ri-sêu và các nhà Luật. Thật vậy, Đức Giê-su dùng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Lề luật và sự sống (Lc 14, 1-6)