Tagesarchive: 2. Dezember 2019

Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đức Giêsu mới chữa cho một người phong bằng một tiếp xúc gần, nay Ngài lại chữa lành cho một người bị đau liệt ở xa. Người được khỏi chính là đầy tớ thân tín của viên đại đội trưởng. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi