Tagesarchive: 21. Februar 2018

Mỗi người hãy là dấu lạ của Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Không phải chỉ thời của Giôna hay thời Chúa Giêsu người ta sính dấu lạ. Thật ra thời nào người ta cũng sính những điều mới lạ. Ngày xưa các kinh sư và Pharisêu đòi Chúa Giêsu làm dấu lạ. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Mỗi người hãy là dấu lạ của Chúa