365 ngày sống linh đạo I-nhã

 Trang lưu trử các bài suy niệm 365 ngày sống linh đạo I-nhã dưới dạng pdf, mp3 và youtube. Mọi người có thể đặt cho mình cuốn sách để lật mỗi ngày. Nhưng cũng có thể vào đây chọn cho mình đúng ngày đúng bài để xem, để nghe.

Trang lưu trử các bài suy niệm 365 ngày sống linh đạo I-nhã dưới dạng pdf, mp3 và youtube. Mọi người có thể đặt cho mình cuốn sách để lật mỗi ngày. Nhưng cũng có thể vào đây chọn cho mình đúng ngày đúng bài để xem, để nghe.

 

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.