Thánh Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay 29.03.2020

Kính mời tham dự thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật V Mùa Chay.

xin chuyển đến mọi người links + giờ lễ + bài hát + bài đọc
=>File PDF
=>File Word

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.