10 lời khuyên khi cầu nguyện

1. Đơn sơ: Lc 11, 9 – Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.

2. Hồn nhiên: Ga 15, 7 – Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

3. Chậm rãi: Lc 17, 20-21 – Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

4. Chân thật: Mc 10, 15 – Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.

5. Dựa trên Thánh Kinh: 2Tm 3, 16 – Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.

6. Có giờ cầu nguyện chính thức: Cv 3, 1 – Ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín.

7. Thích hợp: Lc 12, 12 – Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.

8. Cầu nguyện riêng và cầu nguyện chung: Mc 6, 46 – Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện.
Mt 18, 19 – Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấn ngự trên trời, sẽ ban cho.

9. Hướng về Thần Khí: Cv 1, 4-5 – Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

10. Sống lời cầu nguyện: Tv 37, 4 – Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

      1. Địa cầu đầy ân sủng Chúa

 
Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet, Nhac veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.